Kancelaria adwokackaUpadłość a alimenty — których zobowiązań nie wstrzymuje upadłość konsumencka?

29 stycznia 20240

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej część zobowiązań finansowych osoby zadłużonej może zostać umorzona. Czy tak dzieje się ze świadczeniami alimentacyjnymi? Jakie długi nie podlegają zniesieniu w ramach upadłości? Odpowiedź na te pytania, znajdziesz w naszym artykule.

Co dzieje się z alimentami po upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka wydaje się pewnego rodzaju szansą dla dłużnika na umorzenie jego zobowiązań lub rozłożenie ich na mniejsze raty. Należy jednak pamiętać, że nie zwalnia ona osoby upadłej z odpowiedzialności płacenia alimentów na dzieci czy też byłego małżonka. W myśl prawa upadłościowego świadczenia alimentacyjne mają priorytet, dlatego sąd nie może zwolnić dłużnika z obowiązku ich płacenia. Z tego względu, mimo trudnej sytuacji finansowej osoba upadła musi szukać sposobów na wywiązywanie się z tego zobowiązania. Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej wypłacaniem świadczeń alimentacyjnych zajmuje się syndyk, który zarządza majątkiem dłużnika. Suma alimentów nie może jednak przekraczać kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Dlaczego upadłość konsumencka nie zwalnia z płacenia alimentów?

Alimenty nie podlegają umorzeniu po upadłości konsumenckiej ze względu na zasadniczy ich charakter i społeczne znaczenie. Zwykle są one przeznaczone na wsparcie dzieci uzależnionych od wsparcia finansowego opiekunów. Główny cel świadczeń alimentacyjnych to zapewnienie środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, m.in. wyżywienia, edukacji czy też opieki zdrowotnej. Prawo chroni te zobowiązania, ponieważ pozwalają one zapewnić dobrostan najbardziej wrażliwym członkom społeczeństwa. Zniesienie alimentów w trakcie postępowania upadłościowego mogłoby doprowadzić do pogorszenia się sytuacji osób do nich uprawnionych. Z tego względu system prawny stara się zabezpieczyć ich interesy, nawet w sytuacji, gdy upadły przeżywa trudności finansowe.

Jakich jeszcze zobowiązań nie wstrzymuje upadłość?

Oprócz świadczeń alimentacyjnych umorzeniu nie podlegają zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci. Świadczenia te są zwykle chronione, ponieważ służą zabezpieczeniu podstawowych potrzeb osób, które doznały uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych. Osoba upadła nie może zostać zwolniony z zapłaty kar grzywny orzeczonych przez sąd, a także obowiązku naprawienia szkody i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Upadłość konsumencka nie zwalnia też dłużnika z obowiązku uiszczenia nawiązki lub świadczenia pieniężnego nałożonych przez sąd jako środek karny albo próbę resocjalizacji sprawcy. Umorzone nie mogą zostać również zobowiązania, które upadły umyślnie nie ujawnił. Zwłaszcza jeśli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu upadłościowym. Oznacza to, że ukrywanie długów lub nieujawnienie pełnej sytuacji finansowej podczas procesu może prowadzić do większego zadłużenia, które nie zostanie uwzględnione w ramach upadłości.

Trudna sytuacja osoby, która ogłosiła upadłość konsumencką, nie zwalnia jej z obowiązku płacenia alimentów. Świadczenia te bowiem są przeznaczone na zaspokojenie podstawowych potrzeb osób uprawnionych do ich otrzymywania, co w naszej ocenie wydaje się uzasadnione. A Ty co sądzisz o obowiązku alimentacyjnym po upadłości konsumenckiej? Daj znać w komentarzu.

zostaw komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *