USŁUGA PRAWNAPrawo upadłościowe

Upadłość konsumencka

Profesjonalnie przeprowadzone postępowanie upadłościowe lub naprawcze pozwala nie tylko na zachowanie ciągłości istnienia przedsiębiorstwa, którego płynność finansowa została z różnych powodów zachwiana, ale także jest gwarancją ochrony słusznych interesów wierzycieli. Kluczem do sukcesu jest – obok znajomości przepisów prawa upadłościowego i naprawczego – dobra znajomość praktyki postępowań tego typu.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

Upadłość konsumencka to stosunkowo nowa w polskim prawie instytucja, wprowadzona w roku 2009 na mocy znowelizowanej ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Zgodnie z przepisami może zostać ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, jeżeli jej niewypłacalność powstała wskutek wyjątkowych i niezależnych od niej okoliczności.

Przedsiębiorca, który odczuwa zagrożenie niewypłacalnością może wszcząć postępowanie naprawcze, podczas którego, pod nadzorem sądowym, korzysta z ochrony przed wierzycielami. Celem postępowania naprawczego jest przywrócenie przedsiębiorcy zdolności do konkurowania na rynku.

Podstawową przesłanką, której wystąpienie obliguje przedsiębiorcę do złożenia w sądzie wniosku o upadłość jest niewypłacalność. Zgodnie z przepisami ustawy, dłużnika uważa się za niewypłacalnego, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Dłużnika będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, uważa się za niewypłacalnego także wtedy, gdy jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje.

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

KROK PO KROKU

Wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik lub każdy z jego wierzycieli. Wniosek mogą zgłosić również:

  1. w stosunku do spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej – każdy ze wspólników odpowiadających bez ograniczenia za zobowiązania spółki;
  2. w stosunku do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – każdy, kto ma prawo je reprezentować sam lub łącznie z innymi osobami;
  3. w stosunku do przedsiębiorstwa państwowego – także organ założycielski; w stosunku do jednoosobowej spółki Skarbu Państwa – także minister właściwy do spraw Skarbu Państwa;
  4. w stosunku do osoby prawnej, spółki jawnej, spółki partnerskiej oraz spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej, będących w stanie likwidacji – każdy z likwidatorów;
  5. w stosunku do osoby prawnej wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – kurator ustanowiony na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym; 7) w stosunku do dłużnika, któremu została udzielona pomoc publiczna o wartości przekraczającej 100 000 euro – organ udzielający pomocy.

Jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że w drodze układu wierzyciele zostaną zaspokojeni w wyższym stopniu, niż zostaliby zaspokojeni po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku dłużnika, ogłasza się upadłość dłużnika z możliwością zawarcia układu.

obszar działania dla prawa upadłościowego

DZIAŁANIA PREWENCYJNE
POSTĘPOWANIE NAPRAWCZE
UPADŁOŚĆ Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAWARCIA UKŁADU
UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA
UPADŁOŚĆ LIKWIDACYJNA
DOCHODZENIE ROSZCZEŃ PRZEZ WIERZYCIELI

Najczęściej Zadawane Pytania

Jakie są konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest skomplikowanym procesem prawnym, który ma znaczące konsekwencje dla dłużnika. Prawa i obowiązki dłużnika są przenoszone na syndyka masy upadłościowej. Po ogłoszeniu upadłości, dłużnik jest również wpisywany do publicznego rejestru dłużników upadłościowych, co ma negatywny wpływ na jego zdolność kredytową na przyszłość. Istotne jest, że upadłość konsumencka umożliwia jednak dłużnikowi rozpoczęcie procesu oddłużenia.

Czy wszystkie moje długi zostaną umorzone po ogłoszeniu upadłości?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej daje dłużnikowi możliwość umorzenia długów, ale nie wszystkich. W niektórych przypadkach, dłużnik nadal jest zobowiązany do spłaty niektórych zobowiązań, takich jak alimenty na rzecz dzieci czy kary za przestępstwa i wykroczenia.

Jaki jest koszt procesu upadłości konsumenckiej?

Koszty związane z procesem upadłości konsumenckiej mogą być znaczne i obejmują opłaty sądowe, wynagrodzenie syndyka, a także koszty związane ze sprzedażą majątku. Jeżeli dłużnik nie jest w stanie pokryć tych kosztów, ma prawo ubiegać się o zwolnienie z kosztów postępowania upadłościowego. Decyzję w tej sprawie podejmuje sąd.

PRAWO UPADŁOŚCIOWE - KONTAKT Z KANCELARIĄzadzwoń do nas, napisz e-mail lub wyślij zapytanie

wyślij zapytanie w sprawie prawa upadłościowego

    Translate »