USŁUGA PRAWNAPrawo ubezpieczeniowe

Obsługa prawna szkody

Prawo ubezpieczeniowe to jedna z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin prawa cywilnego. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest obserwowana w polskim prawie tendencja do poszerzania zakresu ubezpieczeń obowiązkowych oraz wzrost popularności ubezpieczeń dobrowolnych (w tym od ryzyk nietypowych).

Dochodzenie odszkodowania

POMOC PRAWNA W UZYSKANIU ODSZKODOWAŃ

Prawem ubezpieczeniowym nazywa się ogół norm prawnych regulujących prawa i obowiązki stron stosunków ubezpieczeniowych, a także organizację i zasady działalności zakładów ubezpieczeń oraz instytucji regulujących rynek usług ubezpieczeniowych.

Do podstawowych aktów prawnych składających się na prawo ubezpieczeniowe w Polsce zaliczyć należy, obok Kodeksu cywilnego, ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych i ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

Zgodnie z kodeksem cywilnym, poprzez umowę ubezpieczenia, ubezpieczyciel zobowiązuje się , w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Świadczenie ubezpieczyciela polega w szczególności na zapłacie:

 1. przy ubezpieczeniu majątkowym — określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku;
 2. przy ubezpieczeniu osobowym — umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu osoby ubezpieczonej.

Odszkodowania i ubezpieczenia

SZKODY MAJĄTKOWE, SZKODY OSOBOWE

W myśl przepisów prawa oraz zgodnie z powszechną praktyką ubezpieczenia dzielą się na dwa główne rodzaje: ubezpieczenia majątkowe i ubezpieczenia osobowe. Przedmiotem ubezpieczenia majątkowego może być każdy interes majątkowy, który nie jest sprzeczny z prawem i daje się ocenić w pieniądzu. Ubezpieczenie osobowe może w szczególności dotyczyć śmierci osoby ubezpieczonej lub dożycia przez nią oznaczonego wieku, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

Dzięki dużemu doświadczeniu w dziedzinie prawa ubezpieczeniowego Kancelaria Prawna ZKZ może zaoferować swoim klientom szeroką gamę usług, na którą składa się:

 • doradztwo w zakresie zawierania umów ubezpieczeń,
 • doradztwo podmiotom objętym obowiązkiem zawarcia  umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
 • konstruowanie i opiniowanie ogólnych warunków ubezpieczeń,
 • kompleksowe prowadzenie spraw odszkodowawczych na etapie przedprocesowym i procesowym (w tym reprezentacja przed sądami wszystkich instancji),
 • dochedzenie odszkodowań z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy zdarzenia powodującego szkodę,
 • sporządzanie skarg na działalność ubezpieczycieli do Rzecznika Ubezpieczonych oraz Komisji Nadzoru Finansowego,
 • doradztwo podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową,
 • doradztwo podmiotom prowadzącym działalność agencyjną na rzecz ubezpieczycieli.

usługi prawne w ramach prawa ubezpieczeniowego

DORADZTWO W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ GOSPODARCZYCH
OPINIOWANIE UMÓW UBEZPIECZENIA
DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ Z POLIS UBEZPIECZENIOWYCH

Najczęściej Zadawane Pytania

Jakie dokumenty są wymagane do złożenia wniosku o wypłatę odszkodowania?

Konieczne dokumenty mogą zależeć od rodzaju szkody i konkretnej polisy ubezpieczeniowej. Mogą one obejmować dokumenty takie jak: zawiadomienie o szkodzie, dowód zdarzenia (np. protokół z policji, dokumentacja fotograficzna), dokumenty potwierdzające wysokość poniesionej szkody, jak również inne dokumenty, które są wymienione w warunkach ubezpieczenia.

Czy istnieje możliwość odwołania się od decyzji ubezpieczyciela w sprawie odmowy wypłaty odszkodowania?

Tak, jeśli ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania, ubezpieczony ma prawo odwołać się od tej decyzji. W pierwszej kolejności odwołanie powinno być złożone do samego ubezpieczyciela, a jeżeli to nie przyniesie rezultatu, do Rzecznika Ubezpieczonych i/lub Sądu.

Jakie są procedury zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi?

Zwykle procedura zgłoszenia szkody jest określona w warunkach ogólnych ubezpieczenia. Zazwyczaj obejmuje ona zawiadomienie ubezpieczyciela o zdarzeniu, przedstawienie niezbędnych dokumentów (np. zdjęć, rachunków) oraz złożenie wniosku o wypłatę świadczenia.

PRAWO UBEZPIECZENIOWE - KONTAKT Z KANCELARIĄzadzwoń do nas, napisz e-mail lub wyślij zapytanie

wyślij zapytanie w sprawie prawa ubezpieczeniowego

  Translate »