USŁUGA PRAWNAPrawo nieruchomości

Nieruchomości i deweloperzy w prawie

Obrót nieruchomościami oraz działalność deweloperska, ze względu na swoje szczególne znaczenie gospodarcze, obwarowane są szeregiem szczegółowych uregulowań prawnych.

Zgodnie z regulacją zawartą w kodeksie cywilnym, nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Budynki według prawa nieruchomości

BUDYNKI, URZĄDZENIA, LOKALE

Odrębnymi od gruntu nieruchomościami są budynki i inne urządzenia wzniesione na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste przez wieczystego użytkownika. To samo dotyczy budynków i innych urządzeń, które wieczysty użytkownik nabył zgodnie z właściwymi przepisami przy zawarciu umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. Przysługująca wieczystemu użytkownikowi własność budynków i urządzeń na użytkowanym gruncie jest prawem związanym z użytkowaniem wieczystym, co oznacza, że prawo własności budynku nie może istnieć bez prawa użytkowania wieczystego.

Przedmiotem prawa własności może być także nieruchomość lokalowa. Definicja lokalu zawarta jest w ustawie o własności lokali, zgodnie z którą samodzielny lokal mieszkalny, a także lokale o innym przeznaczeniu, lokalem jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne (np. sklep, biuro, magazyn).

Analiza stanu prawnego nieruchomości

OCENA PRAWNA NIERUCHOMOŚCI

  • Analiza ksiąg wieczystych
  • Weryfikacja zgodności stanu faktycznego ze stanem ujawnionym w księgach wieczystych
  • Weryfikacja istnienia roszczeń związanych z nieruchomością

Działalność deweloperska

INWESTYCJE I BUDOWA

Działalność deweloperska oznacza działalność gospodarczą polegającą na realizacji przedsięwzięć deweloperskich, rozumianych, zgodnie z ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, jako proces, w wyniku realizacji, którego na rzecz nabywcy ustanowione lub przeniesione zostaje prawo własności nieruchomości, obejmujący budowę oraz czynności faktyczne i prawne niezbędne do rozpoczęcia budowy oraz oddania obiektu budowlanego do użytkowania, a w szczególności nabycie praw do nieruchomości, na której realizowana ma być budowa, przygotowanie projektu budowlanego lub nabycie praw do projektu budowlanego, nabycie materiałów budowlanych i uzyskanie wymaganych zezwoleń administracyjnych określonych odrębnymi przepisami.

Częścią przedsięwzięcia deweloperskiego może być zadanie inwestycyjne dotyczące jednego lub większej liczby budynków, jeżeli budynki te, zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego, mają zostać oddane do użytku w tym samym czasie i tworzą całość architektoniczno- budowlaną. Kancelaria Prawna ZKZ zapewnia kompleksową obsługę prawną w zakresie obrotu i gospodarki nieruchomościami oraz działalności deweloperskiej.

  • Obsługa prawna podmiotów zajmujących się działalnością deweloperską
  • Zakładanie i przekształcanie spółek deweloperskich
  • Przygotowywanie prospektów informacyjnych
  • Audyt pod kątem realizacji obowiązków, jakie nakłada ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
  • Reprezentacja w sprawach związanych z działalnością deweloperską

Inne sprawy związane z nieruchomościami

POMOC PRAWNA W SPRAWACH NIERUCHOMOŚCIOWYCH

  • Doradztwo w ustanawianiu i znoszeniu obciążeń nieruchomości w tym ograniczonych praw rzeczowych
  • Reprezentacja przed sądami i organami administracji publicznej w sprawach związanych z nieruchomościami
ANALIZA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI
POSTĘPOWANIA WIECZYSTOKSIĘGOWE I HIPOTECZNE
OBRÓT I PRZEKSZTAŁCENIA NIERUCHOMOŚCI
DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA

Najczęściej Zadawane Pytania

Jakie są podstawowe różnice między własnością a użytkowaniem wieczystym nieruchomości?

Własność to najszersze prawo do nieruchomości. Właściciel ma prawo do korzystania z nieruchomości na wszelkie dozwolone prawem sposoby, zyskując z niej korzyści i dysponując nią. Użytkowanie wieczyste to ograniczone prawo rzeczowe, które umożliwia korzystanie z nieruchomości należącej do Skarbu Państwa, jakby był jej właścicielem. Prawo to jest ograniczone czasowo i po upływie tego terminu może być przedłużone.

Czym jest księga wieczysta i jakie informacje zawiera?

Księga wieczysta to publiczny rejestr, który zawiera informacje o nieruchomościach i prawach do nich. Zawiera cztery działy: dział I zawiera informacje o położeniu i charakterystyce nieruchomości, dział II zawiera informacje o właścicielach i innych osobach uprawnionych do nieruchomości, dział III zawiera informacje o ograniczonych prawach rzeczowych, a dział IV zawiera informacje o postępowaniach sądowych i administracyjnych związanych z nieruchomością.

Co to jest prawo służebności gruntowej?

Prawo służebności gruntowej to prawo do korzystania z cudzej nieruchomości w określonym celu. Może to obejmować prawo do przejazdu przez cudzy grunt, prawo do korzystania z wody z cudzego źródła, itp. Służebność gruntowa jest zazwyczaj ustanawiana na określony czas lub na czas nieokreślony i jest zapisywana w księdze wieczystej nieruchomości obciążonej służebnością.

PRAWO NIERUCHOMOŚCI - KONTAKT Z KANCELARIĄzadzwoń do nas, napisz e-mail lub wyślij zapytanie

wyślij zapytanie w sprawie prawa nieruchomości