USŁUGA PRAWNAPrawo pracy

Prawo pracy pracodawcy i pracownika

Prawo pracy jest szczególną dziedziną z pogranicza prawa cywilnego i prawa administracyjnego. Poprawne z punktu widzenia prawa uregulowanie stosunków pracy jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa.

Czym jest prawo pracy?

PODSTAWA PRZEPISÓW

Prawo pracy jest bardzo rozbudowaną gałęzią prawa. Do jego źródeł, oprócz kodeksu pracy, należy szereg ustaw i rozporządzeń szczegółowych dotyczących, m.in. związków zawodowych, Państwowej Inspekcji Pracy, promocji zatrudnienia, ubezpieczenia społecznego i świadczeń socjalnych związanych z pracą, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wielu innych spraw. Najlepszymi przewodnikami pomagającymi przedsiębiorcom poruszać się w tym gąszczu przepisów są prawnicy z Kancelarii ZKZ specjalizujący się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy.

Indywidualne prawo pracy to zbiór przepisów regulujących pojedynczy stosunek pracy (między pracodawcą a konkretnym pracownikiem). Indywidualne prawo pracy dotyczy w szczególności kwestii związanych z nawiązywaniem i ustaniem stosunku pracy oraz treścią stosunku pracy, ochroną dóbr osobistych pracownika, wynagrodzeniem za pracę, prawem do wypoczynku oraz ułatwianiem pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Prawo pracy dla pracowników

ŻEBY PRACOWAĆ LOGICZNIE

Zbiorowe prawo pracy wykształciło się przede wszystkim, by polepszyć pozycję pracowników (z natury rzeczy znajdujących się na słabszej względem pracodawcy pozycji ekonomicznej). Podstawową zasadą zbiorowego prawa pracy jest prawo swobodnego zrzeszania się pracowników (ale także pracodawców). Naczelną instytucją prawną zbiorowego prawa pracy są układy zbiorowe pracy, na mocy których przyznawane są pracownikom prawa socjalne i przywileje wykraczające poza przewidziane przepisami prawa standardy minimalne.

Do zakresu prawa pracy wchodzi także szereg uregulowań publicznoprawnych, których celem jest zapewnienie maksymalnego standardu bezpieczeństwa pracowników podczas wykonywania pracy oraz ochrona poszczególnych grup pracowników (w szczególności osób niepełnosprawnych, kobiet, osób w wieku przedemerytalnym), a także realizacja celów polityki państwa takich jak walka z bezrobociem (służą temu uregulowania dotyczące aktywizacji osób bezrobotnych, organizacji powiatowych urzędów pracy, etc.).

działania Kancelarii Prawnej ZKZ z zakresu prawa pracy obejmują:

Opracowywanie dokumentów i umów
 • Opracowywanie wzorców umów o pracę i kontraktów menedżerskich
 • Opracowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, instrukcji bezpieczeństwa i innych wymaganych przez prawo dokumentów
Prowadzenie negocjacji i spraw spornych
 • Doradztwo w zakresie negocjowania, zawierania, wykonywania i wypowiadania układów zbiorowych i innych porozumień między pracodawcami a pracownikami
 • Negocjacje ze związkami zawodowymi oraz prowadzenie sporów zbiorowych
 • Doradztwo w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia, w tym zwolnień grupowych
 • Doradztwo w sprawach przejęć zakładów pracy w trybie art. 231 kodeksu pracy
 • Doradztwo w zakresie zatrudniania cudzoziemców
 • Doradztwo w zakresie ewidencjonowania czasu pracy, godzin nadliczbowych oraz urlopów
Postępowania administracyjne i sądowe
 • Prowadzenie postępowań przed Państwową Inspekcją Pracy
 • Prowadzenie postępowań przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (w tym w związku z wypadkami przy pracy)
 • Prowadzenie postępowań sądowych z zakresu prawa pracy
 • Przeciwdziałanie roszczeniom związanym z dyskryminacją w miejscu pracy oraz mobbingiem
Audyty z zakresu prawa pracy
 • Kompleksowe audyty dotyczące przestrzegania prawa pracy
 • Doradztwo w zakresie umów z osobami na stanowiskach kierowniczych, kontraktów menedżerskich oraz umów cywilnoprawnych

Najczęściej Zadawane Pytania

Czy pracodawca może zmienić umowę o pracę bez mojej zgody?

Nie, pracodawca nie ma prawa jednostronnie zmienić treści umowy o pracę, chyba że przepisy prawa pracy bezpośrednio na to pozwalają. Generalnie, wszelkie zmiany w umowie o pracę wymagają zgody obu stron – pracownika i pracodawcy.

Jakie są moje prawa w przypadku zwolnienia z pracy?

Prawa pracownika po zwolnieniu zależą od rodzaju umowy o pracę i okoliczności zwolnienia. Jeżeli pracownik jest zwalniany za wypowiedzeniem, ma prawo do odprawy, jeśli spełnia określone warunki (np. był zatrudniony na umowie o pracę przez co najmniej 2 lata). W przypadku zwolnienia dyscyplinarnego prawa te są ograniczone. Pracownik ma też prawo do zasiłku dla bezrobotnych, jeśli spełnia wymogi.

Czy pracodawca ma prawo do zmiany godzin pracy bez mojej zgody?

W przypadku standardowej umowy o pracę pracodawca nie ma prawa jednostronnie zmienić ustalonych godzin pracy bez zgody pracownika, chyba że umowa lub przepisy prawa pracy na to pozwalają. Jednak, w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak nagłe zwiększenie obciążenia pracy, pracodawca może tymczasowo zmienić godziny pracy. W takim przypadku pracodawca musi jednak przestrzegać odpowiednich przepisów dotyczących maksymalnej długości tygodnia pracy i konieczności zapewnienia pracownikowi odpowiedniego okresu odpoczynku.

PRAWO PRACY - KONTAKT Z KANCELARIĄzadzwoń do nas, napisz e-mail lub wyślij zapytanie

wyślij zapytanie w sprawie prawa pracy