USŁUGA PRAWNAPlanowanie sukcesji, prawo spadkowe

Planowanie sukcesji i prawo spadkowe

Planowanie sukcesji to świadome zarządzanie przyszłością swojego majątku i swoich firm, mające na celu bezproblemową wymianę pokoleniową. Poprzedzone jest analizą prawno-finansową sytuacji przedsiębiorcy. Planowanie obejmuje przekształcenia podmiotów gospodarczych, sporządzenie testamentów, darowizn, umów majątkowych małżeńskich oraz polis ubezpieczenia na życie.

Prawo spadkowe to część prawa cywilnego, które reguluje zasady i procedury związane z przeniesieniem majątku osoby zmarłej na spadkobierców. W zgodzie z nim spadek można otrzymać na przykład na podstawie testamentu lub z mocy prawa jako spadek ustawowy, gdy zmarły nie pozostawił testamentu. Prawo spadkowe uwzględnia takie aspekty jak wyznaczanie spadkobierców, podział majątku, zachowek, odpowiedzialność za długi spadkowe, a także inne kwestie związane z dziedziczeniem.

Istota planowania sukcesji

BO PRZYSZŁOŚĆ MA ZNACZENIE

Planowanie sukcesji to świadome zarządzanie przyszłością swojego majątku, mające na celu takie uregulowanie stosunków majątkowych w życiu prywatnym i zawodowym, aby umożliwić bezproblemową wymianę pokoleniową w firmie (przejście twórcy firmy na emeryturę) oraz zapobiec problemom pojawiającym się w przypadku śmierci.

Planowanie sukcesji jest elementem, który powinien być uwzględniony w działaniach każdego przedsiębiorcy myślącego długofalowo. Planowanie sukcesji daje gwarancję, że tworzone przez lata przedsiębiorstwo nie rozpadnie się po śmierci właściciela, lecz będzie stanowiło podstawę stabilnej egzystencji kolejnych pokoleń jego rodziny. Kluczem do dobrego planowania sukcesji jest dobór właściwych środków z dziedziny prawa i ubezpieczeń.

Dobrze zaplanowana sukcesja pozwala również na zminimalizowanie ryzyka konfliktów rodzinnych, które mogą pojawiać się w sytuacjach niejasnych przepisów prawnych lub niezdecydowania właściciela co do przyszłości firmy. Ważnym aspektem planowania sukcesji jest zatem odpowiednia komunikacja i rozmowa z potencjalnymi spadkobiercami, co umożliwia ustalenie jasnych reguł i zrozumienie oczekiwań każdej ze stron.

Czy warto spisać testament?

NASZE SPOKOJNE ŻYCIE I LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ INNYCH

Sporządzenie testamentu za życia jest jednym z najważniejszych elementów planowania przyszłości i może przynieść wiele korzyści zarówno spadkodawcy, jak i potencjalnym spadkobiercom. Testament umożliwia spadkodawcy pełną kontrolę nad podziałem swojego majątku po śmierci, pozwalając mu zdecydować, kto będzie beneficjentem, a kto nie.

Bez testamentu, majątek jest dzielony zgodnie z ustawową kolejnością dziedziczenia, co może nie zawsze odpowiadać rzeczywistym intencjom spadkodawcy. Testament może również służyć jako narzędzie do zmniejszenia potencjalnych konfliktów rodzinnych i nieporozumień dotyczących podziału majątku, a także pozwala na wyraźne wyznaczenie opiekuna prawnego dla małoletnich dzieci. Wreszcie, dobrze zaplanowany testament może pomóc w optymalizacji podatkowej i zapobiec niepotrzebnym obciążeniom podatkowym dla spadkobierców.

Cel planowania sukcesji

DOBRY PLAN TO PODSTAWA

Celem jest kompleksowe uregulowanie kwestii związanych ze śmiercią, aby uniknąć pułapek wynikających z dziedziczenia ustawowego, dokonać optymalizacji podatkowej, zabezpieczyć majątek, spłaty i rozliczenia wzajemne pomiędzy spadkobiercami lub pomiędzy spadkobiercami i wspólnikami, a wreszcie pokierowanie podziałem majątku spadkowego.

Podstawowym założeniem planowania sukcesji jest budowanie i przekazywanie majątku w rodzinie. Plan musi być na tyle uniwersalny, żeby był dostosowany do zmieniającej się rzeczywistości i obejmował wszystkie składniki majątku i możliwe scenariusze. Spadkobiercy zaś powinni być przygotowani do przejęcia zarządu nad majątkiem.

Drugim założeniem planowania sukcesji jest rozporządzenie majątkiem w sposób zgodny z wolą spadkodawcy. Chodzi zatem o utrzymanie majątku w stanie nieuszczuplonym, płynność zarządzania majątkiem, właściwy i bezsporny podział majątku w rodzinie, finansowe pokrycie spłat pomiędzy spadkobiercami lub osobami trzecimi (wspólnikami).

Czym jest hierarchia spadkowa?

KTO DOSTANIE SPADEK, KIEDY NIE SPISANO TESTAMENTU

Hierarchia spadkowa to termin prawny odnoszący się do kolejności, w jakiej spadkobiercy mają prawo do dziedziczenia majątku zmarłego w przypadku braku testamentu. Na jej czele stoją dzieci i małżonek zmarłego, którzy dziedziczą po równo, z tym że udział małżonka nie może być mniejszy niż 1/4 całości spadku.

Jeżeli zmarły nie ma dzieci, to spadek przypada małżonkowi i rodzicom zmarłego lub dalej rodzeństwu zmarłego. W sytuacjach, gdy zmarły nie ma bliższych krewnych, spadek przechodzi natomiast na dalszych krewnych aż do czwartego stopnia pokrewieństwa. W ostateczności, gdy brak jest jakichkolwiek spadkobierców, majątek przechodzi na Skarb Państwa. Hierarchia spadkowa jest więc kluczowa w przypadku spadku ustawowego i służy zapewnieniu, że majątek zmarłego jest przekazywany w sposób zgodny z prawem, nawet jeśli zmarły nie pozostawił testamentu.

Instrumenty planowania sukcesji

O CZYM PAMIĘTAĆ

 • Zmiana formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej
 • Testament
 • Umowa majątkowa małżeńska
 • Darowizny
 • Ubezpieczenia

Najważniejsze dokumenty według prawa spadkowego

NIE TYLKO TESTAMENT

 • Testament
 • Akt poświadczenia dziedziczenia
 • Akt zgonu
 • Umowa darowizny
 • Umowa o dożywocie
 • Deklaracja podatkowa od spadku i darowizn

Analiza sytuacji prawno-finansowej

ZOSTAW TO SPECJALISTOM

Działania, mające na celu planowanie sukcesji, powinny być poprzedzone analizą prawno-finansową. Obejmuje ona odpowiedź na następujące pytania:

 • Jakie aktywa tworzą przekazywany majątek i jaka jest ich wartość?
 • Czy chcesz przekazać swój majątek już za życia, czy dopiero po śmierci?
 • Jaki stopień kontroli chcesz zachować nad przekazanym majątkiem?
 • Kogo chcesz zabezpieczyć na wypadek swojej śmierci? Jak chcesz podzielić majątek? Czy masz dzieci z różnych związków? Czy jesteś w związku niesformalizowanym?
 • Jakie są finansowe plany innych członków rodziny, również w odniesieniu do darowizn i spadków?
 • Czy Twoje firmy będą funkcjonować po Twojej śmierci? Czy przejście zarządu nad nimi będzie płynne? Czy spadkobiercy są na to gotowi? Czy może dojść do konfliktów między nimi?
 • Czy ewentualne problemy w Twoich firmach zagrażają Twojemu prywatnemu majątkowi?
 • Jak zminimalizować koszty (w tym podatkowe) przekazania majątku?

Oferowane usługi

W CZYM MOŻEMY CI POMÓC

Usługi planowania sukcesji skierowane są do właścicieli firm (w tym wspólników spółek cywilnych, osobowych i kapitałowych), a także innych osób zainteresowanych zabezpieczeniem na wypadek śmierci. Podstawowe usługi wchodzące z zakres planowania sukcesji to:

 • analiza sytuacji przedsiębiorcy, sporządzenie raportu i opracowanie planu sukcesji,
 • sporządzenie projektów testamentów, umów majątkowych małżeńskich, przygotowanie darowizn,
 • przeprowadzenie niezbędnych zmian i przekształceń podmiotów gospodarczych,
 • przygotowanie polis ubezpieczeniowych.
ANALIZA SYTUACJI PRAWNO-FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORCY
PRZEKSZTAŁCENIA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
TESTAMENTY, DAROWIZNY, UMOWY MAJĄTKOWE MAŁŻEŃSKIE
POLISY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Najczęściej Zadawane Pytania

Jak rozpocząć proces planowania sukcesji w moim przedsiębiorstwie?

Proces planowania sukcesji zaczyna się od zrozumienia, co to jest i jakie są jego cele. Następnie warto przeprowadzić analizę firmy, zidentyfikować kluczowych pracowników i potencjalnych następców, a także dokładnie zrozumieć, jakie są potrzeby i oczekiwania różnych stron. Ważne jest też zatrudnienie odpowiednich doradców, takich jak prawników, doradców finansowych czy specjalistów ds. zasobów ludzkich, którzy pomogą w skomplikowanych aspektach procesu.

Jakie są najważniejsze aspekty prawne planowania sukcesji?

Najważniejsze aspekty prawne związane z planowaniem sukcesji obejmują prawo spadkowe, prawo podatkowe, prawo korporacyjne, a także różne regulacje dotyczące zasobów ludzkich. Ważne jest, aby zrozumieć, jak te aspekty wpływają na sukcesję i jak je odpowiednio zarządzać.

Czy planowanie sukcesji jest ważne dla małych firm i rodzinnych przedsiębiorstw?

Tak, planowanie sukcesji jest niezmiernie ważne niezależnie od wielkości firmy czy charakteru przedsiębiorstwa. W przypadku małych i rodzinnych firm, planowanie sukcesji jest często kluczowe dla długoterminowego przetrwania i sukcesu biznesu. Wiele z tych firm zależy od umiejętności, wiedzy i relacji swojego właściciela, a jego niespodziewana strata może zdestabilizować działalność firmy. Dobrze przemyślany plan sukcesji może zapewnić płynne przejście do nowego lidera i zabezpieczyć ciągłość firmy, a także zabezpieczyć interesy rodziny i pracowników.

Czy mogę odmówić przyjęcia spadku?

Tak, można odmówić przyjęcia spadku, ale musi to być zrobione formalnie przez złożenie odpowiedniego oświadczenia w formie aktu notarialnego. Warto pamiętać, że odmowa spadku musi obejmować cały spadek, nie można przyjąć majątku, a odmówić długów.

Co się dzieje, jeśli spadkodawca nie zostawił testamentu?

Jeśli zmarły nie zostawił testamentu, mamy do czynienia ze spadkiem ustawowym, gdzie majątek spadkodawcy jest dzielony między spadkobierców ustawowych, czyli najbliższych krewnych, zgodnie z hierarchią określoną przez prawo.

Czy muszę zapłacić podatek od spadku?

W Polsce dla najbliższych członków rodziny obowiązuje zwolnienie od podatku od spadków i darowizn. Warto jednak pamiętać, że w przypadku spadku od osób spoza najbliższej rodziny, może obowiązywać podatek.

PLANOWANIE SUKCESJI, PRAWO SPADKOWE - KONTAKT Z KANCELARIĄzadzwoń do nas, napisz e-mail lub wyślij zapytanie

wyślij zapytanie w sprawie planowania sukcesji oraz prawa spadkowego