USŁUGA PRAWNAPrawo administracyjne

Dlaczego prawo administracyjne?

Z prawem administracyjnym stykamy się na co dzień, reguluje bowiem ono współcześnie niemal każdą sferę ludzkiej aktywności. Warto współpracować z najlepszymi specjalistami z tej dziedziny, aby uchronić siebie i swój biznes przed negatywnymi konsekwencjami nieznajomości prawa.

Czym jest prawo administracyjne?

URZĘDY, AGENCJE I INNE ORGANY PUBLICZNE

Pod pojęciem prawa administracyjnego rozumieć należy ogół norm regulujących administracyjną działalność państwa i organów samorządu terytorialnego. Podstawową cechą prawa administracyjnego jest możliwość zastosowania przez organy publiczne przymusu w celu jego egzekwowania. Pojęcie prawa administracyjnego obejmuje kilka możliwych do wyróżnienia działów.

Instytucjonalne prawo administracyjne obejmuje regulacje dotyczące ustroju oraz wzajemnych stosunków organów administracji publicznej zarówno państwowej (centralnej i terenowej), jak i samorządowej (gminnej, powiatowej, wojewódzkiej).

Formalne prawo administracyjne, zwane także procedurą administracyjną (postępowaniem administracyjnym) to zbiór regulacji dotyczących sposobów działania (trybu postępowania) administracji. Najważniejszym aktem prawnym, regulującym procedurę administracyjną jest ustawa z 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego. Podstawą formalnego prawa administracyjnego jest zasada wykluczenia samowoli w działaniach administracji publicznej.

Materialne prawo administracyjne reguluje konkretne dziedziny życia społecznego (w tym gospodarczego). Przepisy materialnego prawa administracyjnego przyznają uprawnienia i określają obowiązki adresatów m.in. w takich obszarach jak redystrybucja dóbr publicznych czy bezpieczeństwo i porządek publiczny. W ramach materialnego praw administracyjnego wyróżnia się także publiczne prawo gospodarcze (na które składa się zbiór norm regulujących zachowania podmiotów gospodarczych, w szczególności podczas ich interakcji z organami władzy publicznej).

Oferta Kancelarii Prawnej ZKZ w zakresie obsługi administracyjnoprawnej jest bardzo szeroka i obejmuje prowadzenie postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych każdego rodzaju i we wszystkich instancjach.

Prawo antymonopolowe

TAK DLA WOLNEJ KONKURENCJI

 • Sprawy związane z ochroną konkurencji, w tym opracowywanie wniosków koncentracyjnych,
 • reprezentowania klientów w toku postępowania antymonopolowego w sprawie koncentracji.

Prawo mediów tradycyjnych i elektronicznych

WOLNOŚĆ SŁOWA I NIE TYLKO

 • Prawo prasowe, w tym rejestracja tytułów prasowych,
 • sprawy związane z działalnością nadawców radiowych i telewizyjnych.

Samorząd terytorialny

WSZYSTKO DLA REGIONU

 • Kompleksowa obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego,
 • zaskarżanie aktów prawa miejscowego,
 • postępowania przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi.

Prawo medyczne

ABY BYŁO GDZIE LECZYĆ

 • Rejestracja podmiotów prowadzących działalność leczniczą,
 • przekształcenia podmiotów prowadzących działalność leczniczą.

Prawo energetyczne

Z GŁOWĄ O ENERGETYCE

 • Postępowania przed Urzędem Regulacji Energetyki,
 • obsługa inwestycji związanych z uzyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych,
 • postępowania w sprawie uzyskania świadectw efektywności energetycznej.

Prawo budowlane

PRAWNA STRONA BUDOWY

 • Przygotowywanie ofert w postępowaniach przetargowych,
 • składanie odwołań w postępowaniach przetargowych,
 • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą,
 • reprezentacja przed Urzędem Zamówień Publicznych.
POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE
POSTĘPOWANIA SĄDOWOADMINISTRACYJNE
ADMINISTRACYJNE PRAWO GOSPODARCZE
OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Najczęściej Zadawane Pytania

Jakie są zasady postępowania administracyjnego?

Zasady postępowania administracyjnego są zdefiniowane w Kodeksie postępowania administracyjnego i obejmują szereg kwestii, takich jak: prawo do bycia słuchanym, prawo do informacji, prawo do zażalenia na decyzje, obowiązek uzasadnienia decyzji przez organ administracyjny, zasada pisemności, zasada dwuinstancyjności, zasada prawdy obiektywnej i inne. Zasady te mają na celu zapewnienie, że postępowanie administracyjne jest sprawiedliwe, transparentne i respektuje prawa jednostki.

Co to jest kontrola administracyjna i jakie są jej rodzaje?

Kontrola administracyjna to proces, w którym organ nadzorczy sprawdza, czy działania podmiotów podlegających kontroli są zgodne z prawem. Kontrola administracyjna może być przeprowadzana w różnych formach, w zależności od kontekstu i celu. Może to być kontrola wewnętrzna lub zewnętrzna. Może mieć ona charakter prewencyjny lub represyjny, czyli sprawdzający zgodność z prawem działań planowanych lub już podjętych.

Jakie są podstawowe prawa obywatela w postępowaniu administracyjnym?

Prawo administracyjne to dziedzina prawa regulująca działalność administracji publicznej, obejmująca działania organów rządowych i innych podmiotów publicznych. Zasady postępowania administracyjnego, określone w Kodeksie postępowania administracyjnego, zapewniają jednostkom prawo do bycia słuchanym, do informacji, do zażalenia na decyzje i do sprawiedliwego postępowania, a także nakładają na organy administracyjne obowiązek uzasadniania swoich decyzji. Kontrola administracyjna, zarówno wewnętrzna jak i zewnętrzna, sprawdza, czy działania podmiotów podlegających kontroli są zgodne z prawem, a jej celem jest zapewnienie zgodności z prawem działalności administracyjnej. Podczas postępowania administracyjnego obywatel ma także prawo do pomocy prawnej, do informacji o stanie postępowania, prawach i obowiązkach, do zażalenia na decyzje, do sprawiedliwego i bezstronnego postępowania, oraz do ochrony prywatności i danych osobowych.

PRAWO ADMINISTRACYJNE - KONTAKT Z KANCELARIĄzadzwoń do nas, napisz e-mail lub wyślij zapytanie

wyślij zapytanie w sprawie prawa administracyjnego

  Translate »